Mandatenlijsten en vermogensaangiften

 

MANDATENDe termijn voor de elektronische aangifte is verstreken.

Gelieve u voor meer informatie tot de griffie te richten.

VERMOGENPAPIEREN AANGIFTE
 
 

MEER INFO


 

 

Sinds 1 januari 2005 moeten tal van openbare mandatarissen en leidinggevende ambtenaren bij de administraties en openbare instellingen een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen en in voorkomend geval ook een vermogensaangifte indienen bij het Rekenhof. Vanaf 1 januari 2019 is die aangifteplicht uitgebreid naar bestuurders van rechtspersonen waarop de overheid een overheersende invloed uitoefent en naar bestuurders van (andere) rechtspersonen die door de overheid zijn aangeduid, indien ze voor hun mandaat een vergoeding ontvangen. Maar ook de beleidsmedewerkers van de regeringsleden en de regeringscommissarissen in instellingen zijn voortaan aangifteplichtig.

Alle informatie over de mandaten en de eraan gekoppelde vergoedingen moet elektronisch worden ingediend via de toepassing Regimand op de website van het Rekenhof. De vermogensaangifte moet nog steeds op papier worden ingediend.

Het Rekenhof kan administratieve boetes opleggen aan informatieverstrekkers en aangifteplichtigen die hun verplichtingen niet nakomen. Tegen die sancties kan beroep worden ingesteld bij een parlementaire opvolgingscommissie. Daarnaast blijft een strafrechtelijke veroordeling mogelijk.

De mandatenlijsten en de lijsten van de personen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst of vermogensaangifte worden uiterlijk 15 februari in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Rekenhof gepubliceerd. De publicatie over de mandaten uitgeoefend in 2017 werd opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018 gepubliceerd.