176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen

algemene vergadering van 29 mei 2019

Overeenkomstig de wet van 22 mei 2003 bezorgt het Rekenhof vanaf het boekjaar 2018 de rekeningen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) en administratieve openbare instellingen (AOI’s) voor 31 mei van het volgende jaar aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers samen met zijn opmerkingen. De opmerkingen zijn opgenomen in deel I van het 176e Boek, de rekeningen zelf worden apart gepubliceerd.

BESCHIKBARE DOCUMENTEN:

BIJLAGEN:

De pdf-documenten werden gedepersonaliseerd om privacy-redenen. De originele documenten zijn in het bezit van het Rekenhof.

 1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 2. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 3. FOD Justitie
 4. FOD Binnenlandse Zaken
 5. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 6. Ministerie van Landsverdediging
 7. FOD Financiën
 8. FOD Sociale Zekerheid
 9. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 10. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 11. POD Wetenschapsbeleid

VOORGAANDE / VOLGENDE PUBLICATIES:

VERWANTE PUBLICATIES: