Inning van successierechten door de FOD Financiën

algemene vergadering van 16 maart 2016

Het Rekenhof heeft in zijn verslag aan het federale Parlement de inning van successierechten onderzocht (ongeveer 2,5 miljard euro ontvangsten voor de gewesten in 2014). Zolang de federale Staat de belastingdienst van de successierechten voor minstens één gewest verzekert, moet hij ervoor zorgen dat de belasting op doeltreffende en doelmatige wordt geïnd. De aanbevelingen van het Rekenhof hebben betrekking op de controles van de aangiften van nalatenschap en de omkadering ervan, het beheer van het personeel dat de controles moet uitvoeren en het gebruik van de toepassing voor het beheer van de aangiften van nalatenschap.