Sanctiebeleid inzake directe belastingen

algemene vergadering van 16 mei 2018

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de sancties die de fiscus oplegt in de directe belastingen. Het onderzoek toonde aan dat er veel minder boetes en belastingverhogingen worden opgelegd als de fiscus een akkoord kan sluiten met de belastingplichtige, en meer boetes en verhogingen worden opgelegd in de vennootschapsbelasting dan in de personenbelasting. Het aanpassen van de sancties ingevolge het sluiten van een akkoord met de belastingplichtige heeft echter geen wettelijke basis en er zijn geen algemene instructies voor. Dat brengt de gelijke behandeling van de belastingplichtigen in het gedrang. Anderzijds blijkt uit het verslag ook een onmiskenbaar verband tussen het sluiten van een akkoord en de effectieve inning van een fiscale aanslag. Een wetgevend initiatief om de belastingadministratie meer ruimte te geven in het sanctietarief naargelang van de medewerking van de belastingplichtige, zal wel moeten passen in het grondwettelijk gewaarborgde legaliteits- en gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken. Door onvolledigheden in de informaticatoepassing worden er soms onterecht sancties opgelegd. De fiscus volgt de oplegging, inning en afhandeling van de sancties niet op. De minister zal een passend gevolg geven aan de audit.