177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen

algemene vergadering van 1 juli 2020

In het eerste deel van zijn 177e Boek onderzoekt het Rekenhof de rekeningen 2019 van de federale diensten met boekhoudkundige autonomie, de federale openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen. Het wijdt artikelen aan de federale wetenschappelijke instellingen, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, het Poolsecretariaat, de Regie der Gebouwen, het War Heritage Institute, eID, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Fonds voor Spoorweginfrastructuur, Fedorest, Sciensano, de stichting Helena en Isabella Godtschalck, de Koninklijke Muntschouwburg en de Regie van de Gevangenisarbeid.

BESCHIKBARE DOCUMENTEN:

BIJLAGEN:

De pdf-documenten werden gedepersonaliseerd om privacy-redenen. De originele documenten zijn in het bezit van het Rekenhof.

 1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 2. FOD Beleid en Ondersteuning
 3. FOD Justitie
 4. FOD Binnenlandse Zaken
 5. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 6. Ministerie van Landsverdediging
 7. FOD Financiën
 8. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 9. FOD Sociale Zekerheid
 10. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 11. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 12. FOD Mobiliteit en Vervoer
 13. POD Maatschappelijke Integratie, Strijd tegen de armoede en Sociale economie
 14. POD Wetenschapsbeleid

VOORGAANDE / VOLGENDE PUBLICATIES:

VERWANTE PUBLICATIES: