178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen

algemene vergadering van 31 mei 2021

In het eerste deel van zijn 178e Boek onderzoekt het Rekenhof de rekeningen 2020 van de federale diensten met boekhoudkundige autonomie, de federale openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen. Het wijdt artikelen aan de inventaris van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI), Fedorest, de Regie van de Gevangenisarbeid, het Poolsecretariaat, het Internationaal Perscentrum, BelExpo, de Regie der Gebouwen, Fedasil, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), Delcredere, de Koninklijke Muntschouwburg, Infrabel, BIO Invest, Sciensano, het War Heritage Institute, de human resources bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de financiële betrokkenheid van de federale Staat bij de openbare instellingen of de instellingen van openbaar nut van de nucleaire sector.

BESCHIKBARE DOCUMENTEN:

BIJLAGEN:

De pdf-documenten werden gedepersonaliseerd om privacy-redenen. De originele documenten zijn in het bezit van het Rekenhof.

 1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 2. FOD Beleid en Ondersteuning
 3. FOD Justitie
 4. FOD Binnenlandse Zaken
 5. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 6. Ministerie van Landsverdediging
 7. FOD Financiën
 8. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 9. FOD Sociale Zekerheid
 10. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 11. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 12. FOD Mobiliteit en Vervoer
 13. POD Maatschappelijke Integratie, Strijd tegen de armoede en Sociale economie
 14. POD Wetenschapsbeleid

VOORGAANDE / VOLGENDE PUBLICATIES:

VERWANTE PUBLICATIES: