Gebruikersbijdragen in de welzijnssector

Nederlandse kamer van 20 augustus 2013

Het Rekenhof onderzocht de gebruikersbijdrageregeling in de welzijnssector. Het stelde vast dat de Vlaamse overheid geen actueel en volledig zicht heeft op het totaal aan geïnde gebruikersbijdragen en gebruikers. De verschillende gebruikersbijdragenregelgevingen verduidelijken veelal onvoldoende waarvoor een gebruiker al dan niet moet betalen. Een onderbouwing voor aard en hoogte van de gehanteerde gebruikersbijdragen is zelden beschikbaar en de systemen bevatten inconsistenties. Zo hangt de gebruikersbijdrage af van de soort voorziening waar de gebruiker begeleid wordt, zonder dat dit onderscheid relevant is. Ook houden 43% van de gebruikersbijdragen geen rekening met de draagkracht van de gebruiker. Ten slotte kunnen de huidige subsidiemechanismen voorzieningen benadelen als ze socio-economisch achtergestelde groepen begeleiden.