Terugbetalingen van btw-tegoeden

algemene vergadering van 21 februari 2018

In 2016 heeft de FOD Financiën ruim 13 miljard euro btw terugbetaald aan btw-plichtigen. In zijn verslag aan het federale parlement evalueert het Rekenhof of de FOD Financiën de terugbetaling van btw-kredieten zo organiseert dat de Schatkist geen inkomstenverlies lijdt en tegelijk ook de belastingplichtigen geen nadeel lijden. Er werd ook nagegaan in hoeverre de procedure de eerlijke en gelijke behandeling van de belastingplichtigen waarborgt.