Besluitvorming en onderbouwing van tramprojecten door De Lijn

Nederlandse kamer van 18 februari 2014

Het Rekenhof onderzocht voor vijf tramprojecten of De Lijn de beslissingen tot uitvoering zorgvuldig onderbouwde en het voorbereidingstraject goed uitvoerde. Het constateerde dat De Lijn niet aantoonde waarom de betrokken tramlijnen prioritair waren, noch dat de alterna¬tieven voldoende waren onderzocht. De informatie die De Lijn aan haar raad van bestuur of de Vlaamse Regering voorlegde, bevatte vaak geen, beperkte of foutieve gegevens over cruciale elementen, zoals kostprijs, reizigerspotentieel en keuze voor publiek-private samenwerking. Ook de voorbereiding van de projecten vertoont een aantal tekortkomingen. Zo bracht De Lijn tijdens de uitvoering van studieopdrachten en de gunningsprocedure nog grote wijzingen aan, die aanzienlijke kostprijsverhogingen meebrachten.