179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen

algemene vergadering van 13 juli 2022

In het eerste deel van zijn 179e Boek onderzoekt het Rekenhof de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, van de federale diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de federale openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen. Vervolgens wijdt het artikelen aan de Regie der Gebouwen, Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Delcredere, de Koninklijke Muntschouwburg, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv (BIO) en Sciensano. Tot slot geeft het Rekenhof nog de resultaten weer van een aantal financiële en thematische onderzoeken uitgevoerd in 2021, een overzicht van de rekeningen van de rekenplichtigen en van de rechtsprekende opdracht van het Rekenhof.

BESCHIKBARE DOCUMENTEN:

BIJLAGEN:

 1. Algemeen bestuur
 2. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 3. FOD Beleid en Ondersteuning
 4. FOD Justitie
 5. FOD Binnenlandse Zaken
 6. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 7. Ministerie van Landsverdediging
 8. FOD Financiën
 9. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 10. FOD Sociale Zekerheid
 11. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 12. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 13. FOD Mobiliteit en Vervoer
 14. POD Maatschappelijke Integratie, Strijd tegen de armoede en Sociale economie
 15. POD Wetenschapsbeleid

VOORGAANDE / VOLGENDE PUBLICATIES:

VERWANTE PUBLICATIES: