Vaststelling en beheer van de pensioenen van het statutaire spoorwegpersoneel

algemene vergadering van 18 maart 2020

Het Rekenhof onderzocht of HR-Rail de loopbaangegevens van het spoorwegpersoneel correct aangeeft aan de Federale Pensioendienst (FPD) en of de pensioendienst op basis van deze data de pensioenen correct vaststelt en goed beheert. Doordat HR-Rail de originele loopbaanstukken in zijn personeelsdossiers niet lang genoeg bewaart, is het in de praktijk (voor zowel de FPD als voor het Rekenhof) onmogelijk om de juistheid van de aangiften in Capelo (de databank Elektronische Loopbaan Overheid) te controleren, wat het risico op fouten bij de vaststelling van de pensioenrechten en het pensioenbedrag vergroot. De aangifte van de historische loopbanen in deze databank werd wel ruim 3,5 jaar vroeger dan de wettelijk vastgelegde limietdatum (eind 2021) voltooid. Globaal genomen beheerst HR-Rail de pensioenaspecten van het personeelsbeheer goed: het aantal fouten lag aanzienlijk lager dan bij andere overheidsdiensten. De FPD heeft de specifieke regelgeving van het statutaire spoorwegpersoneel (die afwijkt van de wetgeving voor de andere overheidsambtenaren) correct ingevoerd in de berekenings- en beheerssoftware, maar het berekeningsprogramma PenCalc blijkt in heel wat gevallen niet in staat om een pensioendossier volledig en correct te berekenen op basis van de Capelo-gegevens zonder manuele interventies. Het Rekenhof besluit dat de taakverdeling tussen de FPD (berekening en beheer van de pensioenen) en HR-Rail (betaling van de pensioenen) niet op alle vlakken efficiënt is en dat enkele opmerkelijke verschillen tussen de pensioenregelgeving voor het spoorwegpersoneel en die voor de gewone ambtenaren zouden moeten worden weggewerkt.