Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met SELOR, een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van Nederlandstalige controleurs, richting boekhouding (graad: adjunct-controleur).


Financiële audit

De controleurs zullen, in samenwerking met de auditeurs, financiële audits voorbereiden en uitvoeren en over de resultaten van die controles verslag uitbrengen om aldus bij te dragen tot een beter openbaar bestuur. Ook de controle van de rekeningen van de rekenplichtigen behoort hiertoe.

De controleurs richting boekhouden worden in principe belast met het uitvoeren van dossier- en rekeningcontroles.

Vanuit dat oogpunt is het meer bepaald hun taak:

 • in te staan voor de verificatie van de correcte toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in de administratieve handelingen van de administraties;
 • in te staan voor de verificatie van de juistheid van de financiële data die in de financiële en boekhoudkundige systemen en staten zijn opgenomen;
 • mee te werken aan grondige controles van welbepaalde uitgaven en ontvangsten op basis van een bepaald controlethema;
 • een permanent dossier en een werkdossier bij te houden en te documenteren;
 • een gestructureerd verslag uit te brengen over de uitgevoerde controles waarin hun bevindingen en conclusies worden uiteengezet;
 • dossiers op te volgen teneinde na te gaan of aan de opmerkingen gevolg werd gegeven.


Toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van
  • ofwel een bachelorsdiploma of een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde of het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen,
  • ofwel één van de diploma's of studiegetuigschriften die onder punt VIII van het examenreglement zijn opgesomd,
 • en beschikken over minimum twee jaar nuttige ervaring in boekhouden, opgedaan sedert 1 januari 2015.

Aanbod

 • een statutaire tewerkstelling in een maatschappelijk zinvolle, afwisselende functie;
 • een minimum bruto maandwedde van 3.235,36 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
 • maaltijdscheques, een gratis hospitalisatieverzekering, een ruime vergoeding woon-werkverkeer, een extralegale kinderbijslag voor schoolgaande en studerende kinderen;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week binnen een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement
( pdf , doc , odt ) Inschrijvingsformulier


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Inschrijven kan enkel door middel van bovenstaand inschrijvingsformulier.

Het inschrijvingsformulier moet, voorzien van een rechtsgeldige digitale handtekening ofwel ondertekend en gescand, samen met een kopie van uw diploma en bewijs van nuttige ervaring, worden overgezonden via e-mail (met de gescande documenten als bijlage) naar het volgende adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2021AC/Boekh” ;

Bij inschrijving zal een ontvangstmelding worden bezorgd.

 

De uiterste inschrijvingsdatum is 22 februari 2021 (datum e-mail).
De eerste test van het wervingsexamen vindt plaats op zaterdag 20 maart 2021 (enig mogelijke datum).
De eerste aanwerving van 7 adjunct-controleurs is gepland voor 1 september 2021.

 

Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden