Externe betrekkingen

Artikel 287, 3. van het EG-Verdrag voorziet in samenwerking tussen de Europese Rekenkamer en de nationale controle-instanties.

De controle op de uitgaven van de EG leidt dan ook regelmatig tot contacten tussen deze instellingen.

De verbindingsagenten van de hoge controle-instellingen van de EG-lidstaten ontmoeten de autoriteiten van de Europese Rekenkamer regelmatig in Luxemburg. Bovendien wisselen de voorzitters van de nationale controle-instellingen, op initiatief van de Europese Rekenkamer, jaarlijks controle-ervaringen uit in een contactcomité.

Het Belgische Rekenhof verleent ook zijn medewerking aan de congressen georganiseerd door INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) en, sinds 1990, EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions).