Internationale betrekkingen

De bilaterale of multilaterale betrekkingen tussen hoge controle-instellingen (HCI) van openbare financiën vormen een gelegenheid om thema’s van gemeenschappelijk belang te bespreken, best practices uit te wisselen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vlak van controle en professionele normen. Op die manier dragen ze bij tot meer efficiëntie bij de HCI’s als instrument van transparantie en behoorlijk bestuur.


Europese Unie

Het Rekenhof werkt samen met de Europese Rekenkamer bij haar controle van het beheer en de besteding van Europese gelden door Belgische instanties.

Daarnaast biedt de overlegstructuur opgezet door de Europese Rekenkamer en de HCI’s van de Europese Unie, de mogelijkheid informatie uit te wisselen of samenwerkingsprojecten op te zetten rond thema’s van gemeenschappelijk belang, zoals begrotingscontroles, overheidsopdrachten of btw-controle. De overlegstructuur steunt op bijeenkomsten van de verbindingsambtenaren en van het contactcomité van voorzitters van HCI’s.


Internationaal

Binnen de Internationale Organisatie van Hoge Controle-Instellingen (Intosai), de Europese Organisatie van Hoge Controle-Instellingen (Eurosai) en de vereniging van de hoge controle-instellingen die het gebruik van het Frans delen (AISCCUF) neemt het Rekenhof deel aan commissies, werkgroepen en seminaries.

Tot slot ontvangt het Rekenhof buitenlandse delegaties die een werkbezoek brengen of een informatiestage volgen over de opdrachten, de organisatie en de werkmethodes van het Rekenhof.


ISSAI-standaarden

De ‘International Standards of Supreme Audit Institutions’ (ISSAI) zijn auditstandaarden die de ‘International Organisation of Supreme Audit Institutions’ (INTOSAI) heeft uitgevaardigd. Deze standaarden bevatten voorschriften voor overheidsaudit, zowel op organisatorisch niveau als op het niveau van de uitvoering van de individuele audits.

Het Belgische Rekenhof heeft recent de ISSAI-standaarden van niveau 1, 2 en 3 naar het Nederlands vertaald (de officiële Franse vertaling biedt INTOSAI op de website www.issai.org aan). Niveau 1 (ISSAI 1) omvat de basisprincipes van het ISSAI-kader. Niveau 2 (ISSAI 10-99) somt algemene voorschriften voor rekenkamers op, zoals onafhankelijkheid, transparantie en rekenschap, ethiek en kwaliteitsbeheersing. Niveau 3 heeft betrekking op de uitvoering van individuele audits en bevat fundamentele principes (ISSAI 100) die verder uitgewerkt worden binnen de context van financiële audits (ISSAI 200), performantie-audits (ISSAI 300) en rechtmatigheidsaudits (ISSAI 400).

Via onderstaande tabel kan u doorklikken naar de vertaalde standaarden.

( pdf ) ISSAI 1      De Verklaring van Lima
( pdf ) ISSAI 10 De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers
( pdf ) ISSAI 11 INTOSAI richtlijnen en goede praktijken met betrekking tot de onafhankelijkheid van rekenkamers
( pdf ) ISSAI 12 De waarde en voordelen van rekenkamers – een verschil maken in het leven van de burger
( pdf ) ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap
( pdf ) ISSAI 21 Principes van transparantie en rekenschap – richtlijnen en goede praktijken
( pdf ) ISSAI 30 Ethische code (versie vóór herziening mei 2016)
( pdf ) ISSAI 40 Kwaliteitsbeheersing voor rekenkamers
( pdf ) ISSAI 100 Fundamentele principes voor overheidsaudit
( pdf ) ISSAI 200 Fundamentele principes voor financiële audit
( pdf ) ISSAI 300 Fundamentele principes voor performantie-audit
( pdf ) ISSAI 400 Fundamentele principes voor rechtmatigheidsaudit