Internationale betrekkingen

De bilaterale of multilaterale betrekkingen tussen hoge controle-instellingen (HCI) van openbare financiën vormen een gelegenheid om thema’s van gemeenschappelijk belang te bespreken, best practices uit te wisselen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vlak van controle en professionele normen. Op die manier dragen ze bij tot meer efficiëntie bij de HCI’s als instrument van transparantie en behoorlijk bestuur.


Europese Unie

Het Rekenhof werkt samen met de Europese Rekenkamer bij haar controle van het beheer en de besteding van Europese gelden door Belgische instanties.

Daarnaast biedt de overlegstructuur opgezet door de Europese Rekenkamer en de HCI’s van de Europese Unie, de mogelijkheid informatie uit te wisselen of samenwerkingsprojecten op te zetten rond thema’s van gemeenschappelijk belang, zoals begrotingscontroles, overheidsopdrachten of btw-controle. De overlegstructuur steunt op bijeenkomsten van de verbindingsambtenaren en van het contactcomité van voorzitters van HCI’s.


Internationaal

Binnen de Internationale Organisatie van Hoge Controle-Instellingen (Intosai), de Europese Organisatie van Hoge Controle-Instellingen (Eurosai) en de vereniging van de hoge controle-instellingen die het gebruik van het Frans delen (AISCCUF) neemt het Rekenhof deel aan commissies, werkgroepen en seminaries.

Tot slot ontvangt het Rekenhof buitenlandse delegaties die een werkbezoek brengen of een informatiestage volgen over de opdrachten, de organisatie en de werkmethodes van het Rekenhof.