Missieverklaring

Het Rekenhof is de grondwettelijke instelling die belast is met de controle van de openbare financiën op het federale, het gefedereerde (gemeenschappen en gewesten) en het provinciale niveau.

Het staat de parlementaire vergaderingen en provincieraden bij in de uitoefening van toezicht op de inning en aanwending van overheidsgelden. De controle van het Rekenhof heeft betrekking op de wettelijkheid van de verrichtingen en op hun overeenstemming met de begrotingsbepalingen, op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de boekhouding en de financiële staten en op de naleving van de principes van effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid.

Het Rekenhof streeft naar een verbetering van de functionering van overheden. Daartoe bezorgt het de parlementaire vergaderingen, bewindslui en gecontroleerden op tegenspraak tot stand gekomen, bruikbare en betrouwbare informatie, bestaande uit bevindingen, oordelen en aanbevelingen. Het Rekenhof werkt op onafhankelijke wijze, met inachtneming van internationale auditnormen. Het steunt daarbij op een organisatie die beantwoordt aan de vereisten van deskundigheid, integriteit en motivatie. Het Rekenhof heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en streeft naar een voortrekkersrol in overheidsaudit.


Opdrachten

Het Rekenhof controleert overheden en evalueert de uitvoering van het overheidsbeleid en de bereikte resultaten met het oog op informatieverstrekking aan de parlementaire vergaderingen.

Het vervult inzake begrotingsaangelegenheden een specifieke informatieopdracht ten aanzien van de parlementaire vergaderingen.

Het oefent een rechtsprekende functie uit ten aanzien van rekenplichtigen van openbare diensten.


Waarden


Een onafhankelijke organisatie

Het Rekenhof is onafhankelijk van de organen die het controleert. Het heeft ook tegenover de parlementaire vergaderingen een autonomie: het legt zelf zijn prioriteiten vast bij het vervullen van zijn opdrachten en kiest zijn onderzoeksthema's op grond van objectieve selectiecriteria.


Een kwaliteitsvolle informatie

Het Rekenhof organiseert zich overeenkomstig internationale auditstandaarden en volgens de principes waaraan het de werking van de door hem gecontroleerde overheden toetst. Het streeft daarbij 'best practices' na.

De informatie die het verstrekt is correct, objectief, volledig, actueel, helder en bruikbaar. Deze informatie biedt een toegevoegde waarde bovenop de andere informatiebronnen.


Een wezenlijke bijdrage tot de verbetering van het overheidsbeheer

Het Rekenhof beoogt met zijn controles de openbare diensten aan te zetten tot het verbeteren van de kwaliteit van hun beheer.


Een ondersteuning van het behoorlijk bestuur

Het Rekenhof streeft de verbetering na van het besluitvormingsproces van de overheden en van het beheer van overheidsgelden, met respect voor de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de principes van duurzame ontwikkeling.


Een dynamisch personeelsbeleid

Het Rekenhof voert een personeelsbeleid dat de deskundigheid, integriteit, motivatie, jobtevredenheid en zelfontplooiing van zijn medewerkers bevordert.


Aandacht voor de buitenwereld

Het Rekenhof wisselt informatie uit en werkt samen met andere nationale en internationale instellingen actief in hetzelfde domein.


Strategie


De controlemethode

De onderzoeksplanning, controleaanpak en rapportering van het Rekenhof zijn in overeenstemming met de normen van de internationale organisatie van hoge controle-instellingen INTOSAI. De toepassing van deze normen impliceert onder meer:

  • systeemgerichte controles;
  • het aansporen van de overheid tot toepassing van internationale normen;
  • het opstellen en toepassen van handleidingen en procedures;
  • dat de werkzaamheden van anderen (bedrijfsrevisoren, interne audit, consultants enz.) worden gebruikt voor zover de overeenstemming ervan met de vereisten inzake overheidsauditing is gegarandeerd.

De selectie van onderzoeksthema's gebeurt in hoofdzaak op basis van een regelmatige risicoanalyse en van de interesses van de parlementaire vergaderingen. De onderzoeksthema's zijn evenwichtig en gedifferentieerd verdeeld over alle aspecten van het overheidsoptreden. Het Rekenhof tracht daarbij zijn algemeen overzicht over de overheidssector maximaal te benutten.

De controles zijn in principe niet exhaustief. Zij worden gevoerd met de inachtneming van het principe van het relatieve belang, maar vormen zoveel mogelijk een coherent geheel en bieden met een redelijke zekerheid een representatief beeld van een beheerssysteem.

Het Rekenhof controleert na afronding van de besluitvorming en mengt zich niet in de beleidsuitvoering.

De bevindingen worden gestaafd aan de hand van overtuigende elementen. De aanbevelingen zijn gestoeld op expliciet geformuleerde en bij voorkeur vooraf vastgestelde en algemeen aanvaarde normen.

De controles worden gevoerd in samenwerking met de onderzochte overheden. In de regel worden zij vooraf ingelicht over de geplande controles.

Het Rekenhof biedt de diensten en de ministers de kans hun zienswijze over de resultaten van de controle te geven. Het tegensprekelijke debat wordt, vooraleer te rapporteren aan de parlementaire vergaderingen, geformaliseerd en schriftelijk vastgelegd. De resultaten ervan worden weergegeven in het rapport aan de parlementaire vergaderingen.

De controlerapporten bevatten aanbevelingen ten behoeve van de parlementaire vergaderingen en van de bewindslui. Het Rekenhof signaleert ook de problemen die het bij de toepassing van de wetgeving vaststelt en suggereert eventueel oplossingen.

De informatie en aanbevelingen zijn relevant en bruikbaar voor hun bestemmelingen en bieden een toegevoegde waarde ten opzichte van andere informatiebronnen. Ze worden verstrekt binnen een redelijke termijn nadat de onderzochte feiten zich hebben voorgedaan.


Het personeelsbeleid

In samenspraak met zijn personeel voert het Rekenhof een aangepast wervingsbeleid en streeft het voor zijn personeel een competitief statuut na.

Het beschouwt de vorming en deskundigheid van zijn personeel als prioritair. Het bevordert de interne personeelsmobiliteit en laat zijn medewerkers toe nuttige ervaring te verwerven in controle- of beleidsfuncties op het Belgische of internationale niveau.

Het Rekenhof beschikt over een aangepaste infrastructuur en uitrusting.


Externe relaties

Het Rekenhof verstrekt via het Internet, via zijn publicaties en op studiedagen een algemene informatie over zijn strategie, zijn werkmethodes en resultaten van zijn controles.

Het onderhoudt regelmatige contacten met de andere actoren die actief zijn in het domein van overheidsaudit in België, in het bijzonder voor de uitwisseling van nuttige ervaring en voor de planning van zijn controleactiviteiten.

Het zet met de Europese Rekenkamer en met buitenlandse hoge controle-instellingen uitwisselings- en vormingsprogramma's en gemeenschappelijke audits op. Het werkt tevens mee aan de werkzaamheden van internationale organisaties.

Het Rekenhof speelt actief in op de evoluties in zijn controledomein en zijn eigen vakgebied.